ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล


พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)


พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.วิชัย เตียะเพชร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒


พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน

ผู้บังคับการประจำ