ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล


พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์

รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)


พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.วิชัย เตียะเพชร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒


พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.สุรพล เปรมบุตร

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พ.ต.อ.บัณฑิต ทิศาภาค

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการประจำ