ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล


พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)


พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.วิชัย เตียะเพชร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒


พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค

ผู้บังคับการประจำ