ผู้บังคับบัญชาในอดีต

กำลังปรับปรุง…

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘ - ๓ ต.ค. ๒๕๕๙