พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ประจำที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2