เข้าชมวันนี้ : 130
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 248
 เข้าชมเดือนนี้ : 2,455
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 7,255
 รวมทั้งหมด : 408,028
 ออนไลน์อยู่ คนประชุมแผนปฏิบัติราชการ บช.ส. ประจำปีงบปร..
3 พฤศจิกายน 2559  
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถ..
3 พฤศจิกายน 2559  
ผบช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมล..
21 ตุลาคม 2559  
ประชุมบริหาร บช.ส. ครั้งที่ 9/2559..
21 ตุลาคม 2559  

ภาพปฏิบัติภารกิจ ปะปนฝูงชน พิธีเคลื่อนพร..
27 ตุลาคม 2559  
ชุดข่าว 4 ประสบเหตุในภารกิจปะปนฝูงชน พิธ..
27 ตุลาคม 2559  
กิจกรรม 5 ส. บก.อก.บช.ส...
26 ตุลาคม 2559  
บก.อก.บช.ส. เคารพธงชาติ 18 ตุลาคม 2559..
18 ตุลาคม 2559  

คำสั่ง บช.ส. ที่ 212/2559 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ตำรวจสัญญาบัตร..      ...
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกผู้สมัครใจในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.2560 โดยวิธีการสอบ จำนวน 2 อัตรา..      ...
ประกาศ บช.ส. เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้กำกับการ..      ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์..      ...
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการให้บริการงานด้านสัญชาติ (งานแปลงสัญชาติเป็นไทย, งานขอถือสัญชาติไทยตามสามี, งานสละสัญชาติ) เพิ่มในวันเสาร์ ระหว่าง 8.30-16.30 น...      ตามที่ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้เปิดให้บริการงานด้านสัญชาต
ประกาศ บช.ส. ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี พ.ศ. 2559..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 172/2559 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 168/2559 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. 169/2559 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      ...
ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดวยวิธีการสอบ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 153-167/2559 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.59..      ...
คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 54-57/2559 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.59..      ...
Link สำหรับดาวโหลดรูปภาพงานเกษียณ บช.ส ปี 2559..      
คำสั่ง บช.ส. ที่ 150/2559 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      ...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ..      คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


 ประกาศ บช.ส. ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าวสาร และเครื่องมือพิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)..   
 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560..   
 สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา 140 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 ขายทอดตลาด วัสดุสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ทำการหน่วยสันติบาลจังหวัดสระบุรี ที่ได้จากการรื้อถอน..   
 คุณลักษณะเฉพาะ(Term of Reference : TOR) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ..   
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 52 คัน..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน..   
 ขายทอดตลาด รถเก๋ง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียนโล่ 06083 2 คัน..   
 ขำยทอดตลำด ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น ๙๖๐..   
 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน ๕๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 1 ชุด..   
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..     ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,