เข้าชมวันนี้ : 11
 เข้าชมเมื่อวานนี้ : 274
 เข้าชมเดือนนี้ : 8,204
 เข้าชมเดือนที่แล้ว : 8,644
 รวมทั้งหมด : 387,067
 ออนไลน์อยู่ คน
 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560..   
 สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา 140 ซีซี..   
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 ขายทอดตลาด วัสดุสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ทำการหน่วยสันติบาลจังหวัดสระบุรี ที่ได้จากการรื้อถอน..   
 คุณลักษณะเฉพาะ(Term of Reference : TOR) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ..   
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 52 คัน..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน..   
 ขายทอดตลาด รถเก๋ง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียนโล่ 06083 2 คัน..   
 ขำยทอดตลำด ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น ๙๖๐..   
 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน ๕๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..   
 โครงการเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว จำนวน 1 ชุด..   
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว..   
 โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN)..   
 โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู..   
 โครงการซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์..   

คำสั่ง บช.ส. ที่ 150/2559 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      ...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ..      คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คำสั่ง บช.ส. ที่ 132/2559 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 118/2559 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 119/2559 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน..      ...
ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส...      ...
ประกาศ บช.ส. เรื่อง ลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 107/2559 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน (ฉบับแก้ไข)..      ...
คำสั่ง สยศ.ตร. ที่ 0007.12/1979 เรื่อง ส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับสมบูรณ์)..      ...
คำสั่ง บชส. ที่ 107/2559 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นประทวน..      ...
คำสั่ง บชส. ที่ 106/2559 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ..      ...
คำสั่ง บช.ส. ที่ 94/2559 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร..      ...
คู่มือคำรับรอง ของ บช.ส. ปี 2559..      ...
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผบก. วาระประจำปี 2558..      แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผบก. วาระประจำปี 2558 และกำชับให้ข้าราชการตำรวจที่ได้ร

การประชุมบริหาร บช.ส.ครั้งที่ 7/2559..
5 สิงหาคม 2559  
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตร..
5 สิงหาคม 2559  
ผบก.อก.บช.ส.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้า..
14 มิถุนายน 2559  
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบร..
10 มิถุนายน 2559  

ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือพิเศษ..
28 เมษายน 2559  
งานกาชาด 2559..
18 เมษายน 2559  
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2559..
9 มกราคม 2559  
จเรมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558..
5 สิงหาคม 2558    ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองบัญชากาตำรวจสันติบาล
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  ไม่พอใจมาก
  ไม่พอใจมากที่สุด
 
 
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงานสภาความมั่นคงฯ
  CIA
  FBI
  Homeland Security
 
 


 สงวนลิขสิทธิ์ 2554 @ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.sbpolice.go.th เบอร์โทร : 0-2205-1823-4
Power By : Seksun Boo Ges, Email : B_seksun@hotmail.com,