คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 76/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง บก.อก.บช.ส. ที่ 76/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ