คำสั่ง บช.ส. ที่ 159/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ