คำสั่ง บช.ส. ที่ 178/2560 ลง 29 ก.ย.60 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

คำสั่ง บช.ส. ที่ 178/2560 ลง 29 ก.ย.60 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ