คำสั่ง บช.ส. ที่ 254/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน

คำสั่ง บช.ส. ที่ 254/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ