คำสั่ง บช.ส. ที่ 66/2561 ลง 29 มี.ค.61 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 10 นาย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ