คำสั่ง บช.ส. ที่ 67/2561 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ