ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ