คำสั่ง บช.ส. ที่ 160/2561 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ