ประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ