เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ