ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง บช.ส. ที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจสัญญาบัตร

คำสั่ง บช.ส. ที่6/2560 เรื่องแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน

คำสั่ง บช.ส. ที่ 5/2560 เรื่องแต่งตั้งยศตำรวจสัญญาบัตร

ประกาศ บช.ส. แนวทางการพิจารณาชมเชยข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างแท้จริง

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์