ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บก.ส.2 เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศูนบ์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

ประกาศ ศพข.บช.ส. ตร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศพข.บช.ส. ตามโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)