ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบต่อต้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนงานอารักขาบุคคลสำคัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานข่าวความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562