ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ งานจ้างปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร ๒ และอาคาร ๖ ตร.

สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์นำขบวนเกียรติยศ บก.ส.๓

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า – ออก อัตโนมัติอาคารจอดรถ และอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้ง 20 แผ่น