ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการสันติบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บก.อก.บช.ส. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)