ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (วัชรพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เศรษฐศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (รามอินทรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)