ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล


พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)


พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒


พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน

ผู้บังคับการประจำ