ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล


พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)


พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒


พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก

ผู้บังคับการประจำ