ผู้บังคับบัญชาในอดีต

กำลังปรับปรุง…

พล.ต.ต.พระพิจารณ์พลกิจ (พิจารณ์ ดุลละลัมภะ)

๒๔ ก.พ. ๒๔๗๖ - ๑๐ พ.ย. ๒๔๗๙

พล.ต.อ.พระนรากรบริรักษ์ (เจิม บิณฑะรุจิ)

๑๗ พ.ย. ๒๔๗๕ - ๒๒ ก.พ.๒๔๗๖

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘ - ๓ ต.ค. ๒๕๕๙