วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
“ เป็นสันติบาลมืออาชีพ ”
     พันธกิจ (Mission)
  1. 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะผู้สำเร็จ
  1. 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
  1. 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  1. 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
  1. 5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามอำนาจหน้าที่
  1. 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  1. 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
     เป้าหมายประสงค์หลักขององค์กร
  1. 1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล
  1. 2. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการสร้างความร่วมมือและแนวร่วมกับทุกภาคส่วนด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม
  1. 3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาล บริหารจัดการ