สถานที่ในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

สามารถนำเอกสารมาพบเจ้าหน้าที่

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ งานแปลงสัญชาติเป็นไทย

ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2252-1714, 0-2205-1901