คำสั่ง บช.ส. ที่ 59/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ