รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ