ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 คำสั่ง บช.ส. ที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส ที่ 71/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง บช.ส ที่ 72/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
4 คำสั่ง บช.ส ที่ 73/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง บช.ส ที่ 17/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง บช.ส ที่ 18/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง บช.ส ที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจช้ันสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง บช.ส. ที่ 45/2564 เรื่อง ถอนชื่อออกจากคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
9 คำสั่ง บช.ส. ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
10 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
11 ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
12 ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4    ดาวน์โหลด
13 ประกาศ บช.ส. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และประเมินข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส. ที่ 205/2563 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
15 คำสั่ง บช.ส. ที่ 185/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
16 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด บช.ส.    ดาวน์โหลด
17 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
19 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 > >]