ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
1 คำสั่ง บช.ส. ที่ 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
2 คำสั่ง บช.ส. ที่ 128/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
3 คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
4 คำสั่ง บช.ส. ที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2564 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง บช.ส. ที่ 104/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง บช.ส. ที่ 95/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองบัญชาการตำรวจสันติบาล    ดาวน์โหลด
9 ประกาศ บช.ส. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล    ดาวน์โหลด
10 คำสั่ง บช.ส. ที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
11 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เพื่อประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
12 คำสั่ง บช.ส ที่ 71/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง บช.ส ที่ 72/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
14 คำสั่ง บช.ส ที่ 73/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
15 คำสั่ง บช.ส ที่ 17/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ    ดาวน์โหลด
16 คำสั่ง บช.ส ที่ 18/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
17 คำสั่ง บช.ส ที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจช้ันสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
18 คำสั่ง บช.ส. ที่ 45/2564 เรื่อง ถอนชื่อออกจากคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
19 คำสั่ง บช.ส. ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
20 ประกาศ บช.ส. เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 > >]