ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
101 คำสั่ง บช.ส. ที่ 49/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
102 คำสั่ง บช.ส ที่ 51/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
103 คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
104 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
105 กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ (ISD) แจ้งสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ประจำปีการศึกษา 2563/2564    ดาวน์โหลด
106 รายงานประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนและสถิติการออกหนังสือรับรองความประพฤติแก่ประชาชน พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด
107 คำสั่ง บช.ส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
108 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
109 ประกาศ บช.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    ดาวน์โหลด
110 คำสั่ง บช.ส. ที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
111 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
112 คำสั่ง บช.ส. ที่ 85/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
113 แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
114 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
115 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
116 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 6 > >]