การขอถือสัญชาติไทยตามสามีของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยการสมรส

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508

 

1. หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบ ก.ช.1

    (1) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

    (2) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น

    (3) ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น   

2. เอกสารหลักฐานของผู้ขอ

    (1) ทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.13 หรือ แบบ ท.ร.14)

    (2) หนังสือเดินทาง

    (3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)

    (4) ใบสำคัญการสมรส (แบบ คร.3)

    (5) ทะเบียนสมรส (แบบ คร.2 หรือแบบ คร.4)

    (6) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (แบบ คร.22) และทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ (กรณีจดทะเบียนสมรสตามแบบกฎหมายต่างประเทศ)

    (7) ทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6 หรือแบบ คร.7) (ถ้ามี)

    (8) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

 

3. เอกสารหลักฐานของสามีผู้ขอ

    (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    (2) ทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.14)

    (3) สูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด

    (4) ใบสำคัญทางทหารกองเกิน หรือหนังสือสำคัญทางทหารกองหนุน (แบบ สด.1 หรือแบบ สด.8 หรือแบบ สด.9 หรือแบบ สด.43)

    (5) หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

    (6) หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3) (ถ้ามี)

    (7) หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล หรือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2 หรือแบบ ช.4) (ถ้ามี)

    (8) ทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6 หรือ คร.7) (ถ้ามี)

    (9) หนังสือรับรองรายได้ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานและรายได้เงินเดือน โดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองของ หน่วยงานนั้น (ราชการ รัฐวิสาหกิจ) เอกชน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และถ้าประกอบอาชีพอิสระให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเอง โดยมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน และกรณีผู้ยื่นคำขอประกอบอาชีพสามารถนำรายได้ของตนไปรวมกับรายได้ของสามีเพื่อให้ถึง 20,000 บาทต่อเดือน

    (10) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของนายจ้าง

    (11) แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91) ของปีภาษีที่ผ่านมา (ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรรับรองสำเนาเอกสารสำเนาถูกต้อง)

    (12) ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ (11)

    (13) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

4. เอกสารหลักฐานบุตรของผู้ขอและสามี

    (1) สูติบัตร

    (2) ทะเบียนบ้าน

    (3) บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

    (4) หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3) (ถ้ามี)

    (5) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

5. เอกสารหลักฐานบิดามารดาของสามีผู้ขอ

    (1) ทะเบียนบ้าน

    (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    (3) หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล หรือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.3 หรือ แบบ ช.2 หรือแบบ ช.4) (ถ้ามี)

    (4) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว)

    (5) ใบมรณะบัตร (กรณีบิดา และหรือมารดา ได้ถึงแก่ความตาย)

6. ค่าธรรมเนียม

    (1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ลง 15 พฤษภาคม 2510 ข้อ 12 (6) คำขออื่นๆ ฉบับละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

    (2) ค่าธรรมเนียมตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) 100 บาท

7. รายละเอียดเพิ่มเติม

    (1) รายการในเอกสารหลักฐานอันเป็นสาระสำคัญ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบุคคลต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าไม่ถูกต้องตรงกันถือไม่ได้ว่าบุคคลตามเอกสารเป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

    (2) นำพยานบุคคล จำนวน 4 ปาก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทะเบียนบ้าน เพื่อสอบปากคำรับรองยืนยันว่าผู้ขอและสามีมีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันจริง

    (3) ผู้ยื่นคำขอและสามีต้องจดทะเบียนสมรสกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่ไม่มีบุตร และต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่มีบุตร (นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสถึงวันที่ยื่นคำขอ)

ติดต่อสอบถาม

    งานขอถือสัญชาติไทยตามสามี ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ตั้งอยู่ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อาคาร 6 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2252-5961 (ในเวลาราชการ)