ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แฟ้มที ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดเอกสาร

สถานที่จัดเก็บแฟ้ม
1 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
1 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
1 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
2 มาตรา 7 (4) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
2 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ฯลฯ ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
3 มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
4 มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
5 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน  ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
6 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรค 2 ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1
7 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1

สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)

8 มาตรา 9 (7) มติ คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ

ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1

9 มาตรา 9 (8)

ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ

สรุปผลจัดซื้อจัด/จ้าง ตามแบบ สขร.1

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เกณฑ์มาตราการความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส

งานวิจัยที่ ใช้เงินงปประมาณ

ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1