อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

 

พล.ต.อ.พระนรากรบริรักษ์ (เจิม บิณฑะรุจิ)

พล.ต.อ.พระนรากรบริรักษ์ (เจิม บิณฑะรุจิ)

17 พ.ย.2475 - 22 ก.พ.2476

พล.ต.ต.พระพิจารณ์พลกิจ (พิจารณ์ ดุลละลัมภะ)

พล.ต.ต.พระพิจารณ์พลกิจ (พิจารณ์ ดุลละลัมภะ)

24 ก.พ.2576 - 10 พ.ย.2479

พล.ต.อ.พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา)

พล.ต.อ.พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา)

17 พ.ย.2479 - 2 ส.ค.2481

พล.ต.ต.ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)

พล.ต.ต.ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)

22 ส.ค.2481 - 1 มี.ค.2482

พล.ต.อ.หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)

พล.ต.อ.หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)

11 ก.พ.2482 - 2 ต.ค.2486

พล.ต.ต.ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)

พล.ต.ต.ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)

2 ต.ค.2486 - 23 เม.ย.2488

พ.ต.อ.หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท (สัมฤทธิ สุขุมวาท)

พ.ต.อ.หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท (สัมฤทธิ สุขุมวาท)

24 เม.ย.2488 - 11 ต.ค.2489

พ.ต.อ.ขุนประสงค์สิทธิการ (ประสงค์ ลิมอักษร)

พ.ต.อ.ขุนประสงค์สิทธิการ (ประสงค์ ลิมอักษร)

11 ต.ค.2489 - 21 พ.ย.2490

พล.ต.ท.เนื่อง อาธุบุตร

พล.ต.ท.เนื่อง อาธุบุตร

21 พ.ย.2490 - 20 มี.ค.2491

พล.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข

พล.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข

20 มี.ค.2491 - 10 ก.ย.2491

พล.ต.ต.ละม้าย อุทยานานนท์

พล.ต.ต.ละม้าย อุทยานานนท์

10 ก.ย.2491 - 4 ส.ค.2493

พล.ต.ท.จำรัส มัณฑุกานนท์

พล.ต.ท.จำรัส มัณฑุกานนท์

4 ส.ค.2493 - 7 เม.ย.2496

พลตำรวจจัตวา รัตน์ วัฒนะมหาตม์

พลตำรวจจัตวา รัตน์ วัฒนะมหาตม์

7 เม.ย.2496 - 31 ม.ค.2501

พล.ต.ท.เกษียร ศรุตานนท์

พล.ต.ท.เกษียร ศรุตานนท์

31 ม.ค.2501 - 8 มิ.ย.2502

พล.ต.ท.พจน์ เภกะนันท์

พล.ต.ท.พจน์ เภกะนันท์

8 มิ.ย.2502 - 27 ต.ค.2509

พล.ต.ต.ชัช ชวางกูร

พล.ต.ต.ชัช ชวางกูร

27 ต.ค.2509 - 30 ก.ย.2513

พ.ต.อ.ชัย สุวรรณศร

พ.ต.อ.ชัย สุวรรณศร

1 ต.ค.2513 - 22 ต.ค.2516

พล.ต.ต.อารีย์ กะรีบุตร

พล.ต.ต.อารีย์ กะรีบุตร

22 ต.ค.2516 - 19 ก.พ.2519

พล.ต.ต.สันทัด ธนะภูมิ

พล.ต.ต.สันทัด ธนะภูมิ

19 ก.พ.2519 - 8 ต.ค.2519

พล.ต.ต.สัจจา จันทนะเสวี

พล.ต.ต.สัจจา จันทนะเสวี

8 ธ.ค.2519 - 10 พ.ย.2521

พล.ต.ต.บุญส่ง ศรีบรรพต

พล.ต.ต.บุญส่ง ศรีบรรพต

10 พ.ย.2521 - 17 ต.ค.2523

พล.ต.ต.ยุทธชัย ไวยวุฒิ

พล.ต.ต.ยุทธชัย ไวยวุฒิ

17 ต.ค.2523 - 1 ต.ค.2524

พล.ต.ท.โอภาส รัตนสิน

พล.ต.ท.โอภาส รัตนสิน

1 ต.ค.2524 - 1 ต.ค.2526

พล.ต.ต.เกษม แสงมิตร

พล.ต.ต.เกษม แสงมิตร

1 ต.ค.2526 - 1 ต.ค.2530

พล.ต.ต.วีระ วิสุทธกุล

พล.ต.ต.วีระ วิสุทธกุล

2 ต.ค.2530 - 15 ต.ค.2532

พล.ต.ต.อุทัย อัศววิไล

พล.ต.ต.อุทัย อัศววิไล

15 ต.ค.2532 - 10 ต.ค.2533

พล.ต.ต.ปิยะ เจียมไชยศรี

พล.ต.ต.ปิยะ เจียมไชยศรี

10 ต.ค.2533 - 7 พ.ย.2534

พล.ต.ต.โยธิน มัธยมนันทน์

พล.ต.ต.โยธิน มัธยมนันทน์

7 พ.ย.2534 - 10 มิ.ย.2535

พล.ต.ท.พิบูลย์ กุลละวณิชย์

พล.ต.ท.พิบูลย์ กุลละวณิชย์

18 พ.ค.2535 - 20 เม.ย.2537

พล.ต.ท.ณรงค์วิช ไทยทอง

พล.ต.ท.ณรงค์วิช ไทยทอง

31 พ.ค.2537 - 24 ต.ค.2537

พล.ต.ท.วีระ วิสุทธกุล

พล.ต.ท.วีระ วิสุทธกุล

25 ต.ค.2537 - 27 ม.ค.2540

พล.ต.ท.ปิยะ เจียมไชยศรี

พล.ต.ท.ปิยะ เจียมไชยศรี

28 ม.ค.2540 - 1 ต.ค.2540

พล.ต.ท.สมเกียรติ พ่วงทรัพย์

พล.ต.ท.สมเกียรติ พ่วงทรัพย์

2 ต.ค.2540 - 30 ก.ย.2541

พล.ต.ท.สุวรรณ สุวรรณเวโช

พล.ต.ท.สุวรรณ สุวรรณเวโช

2 ต.ค.2541 - 13 ต.ค.2542

พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์

พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์

14 ต.ค.2542 - 31 พ.ค.2544

พล.ต.ท.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พล.ต.ท.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

11 มิ.ย.2544 - 30 ก.ย.2545

พล.ต.ท.จุมพล มั่นหมาย

พล.ต.ท.จุมพล มั่นหมาย

1 ต.ค.2545 - 30 ก.ย.2546

พล.ต.ท.เฉลิมเดช ชมพูนุช

พล.ต.ท.เฉลิมเดช ชมพูนุช

1 ต.ค.2546 - 18 พ.ค.2547

พล.ต.ท.ปรุง บุญผดุง

พล.ต.ท.ปรุง บุญผดุง

18 พ.ค.2547 - 30 ก.ย.2548

พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม

พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม

1 ต.ค.2548 - 30 ก.ย.2549

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง

1 ต.ค.2549 - 29 เม.ย.2550

พล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

พล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

9 เม.ย.2550 - 30 พ.ค.2551

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง

31 พ.ค.2551 - 16 พ.ย.2552

พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย

พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย

17 พ.ย.2552 - 26 ต.ค.2554

พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ

พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ

27 ต.ค.2554 - 30 ก.ย.2555

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2557

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร

24 พ.ค.2557 - 30 ก.ย.2557 (รรท.)

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2558

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์

1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

24 พ.ย.2558 - 30 ก.ย.2559 (รรท.)

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2563

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา

1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565