การขอกลับคืนสัญชาติไทย กรณีสละสัญชาติไทยโดยการสมรสกับคนต่างด้าวและได้ขาดจากการสมรสแล้ว

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1. ให้ยื่นคำขอตามแบบ ก.ช.2

    (1) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

    (2) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น

    (3) ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย

        ในประเทศนั้น

 

2. เอกสารหลักฐานของผู้ขอ

    (1) สูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด

    (2) ทะเบียนบ้าน (แบบ ทร.13)

    (3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

    (4) เอกสารหลักฐานการขาดจากการสมรส

    (5) ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนแห่งฐานะครอบครัว

    (6) เอกสารหลักฐานการเข้าถือสัญชาติของสามี

    (7) เอกสารหลักฐานการเสียสัญชาติไทย (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเสียสัญชาติไทย ซึ่งได้ลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว)

    (8) หนังสือเดินทาง   

    (9) เอกสารหลักฐานการศึกษาในประเทศไทย (ทะเบียนนักเรียน)

    (10) เอกสารหลักฐานเคยช่วยเหลือการกุศล หรือสาธารณประโยชน์

    (11) รูปถ่ายของผู้ขอ ขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

 

3. ค่าธรรมเนียม

    กฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2510

ข้อ 12 (5) คำขออื่นๆ ฉบับละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

    (1) รายการในเอกสารหลักฐานอันเป็นสาระสำคัญระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบุคคลต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าไม่ถูกต้องตรงกันถือไม่ได้ว่าบุคคลตามเอกสารเป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น เพื่อแก้ไข่ให้ถูกต้องหรือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

    (2) เอกสารหลักฐานตามข้อ 2 (4), (5) และ (6) เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองการแปลให้ถูกต้อง

    (3) นำพยานบุคคล จำนวน 4 ปาก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทะเบียนบ้าน เพื่อสอบปากคำรับรองยืนยันว่าผู้ขอเป็นคนมีสัญชาติไทยจริง

 

ติดต่อสอบถาม

    งานสละสัญชาติไทย ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2698 (ในเวลาราชการ)