ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน

ผู้บังคับการประจำ